Kipar

Kontakt: +381.65.87.464.89 (065/TRINITY)

E-mail: trinity_consulting@yahoo.co.uk

prednosti kompanija osnovanih na kipru

> Kipar je država članica Evropske Unije od 2004, koja je usvojila evro kao valutu od 2008
> Član je unutrašnjeg tržišta Evropske Unije, gde postoji slobodan protok roba, usluga i kapitala
> Evropska valuta (evro)
> Međunarodni bankarski sistem i propisi u skladu sa direktivama EU
> Prihod od dividendi je oslobođen poreza, bez obzira na izvor, pod uslovom da se u vlasništvu drži najmanje 1% kompanije koja isplaćuje dividende
> Isplaćene dividende nerezidentnim akcionarima su izuzete od poreza po odbitku
> Dobit i zarade od raspolaganja hartijama od vrednosti ne podležu porezu na kapitalni dobitak i porezu na dohodak
> Ne plaća se porez na dobit i porez na imovinu za nepokretnosti ili drugu imovinu koja se nalazi van Kipra. Porez na dobit se odnosi samo na dobit u vezi sa raspolaganjem nepokretnom imovinom koja se nalazi na Kipru ili akcijama u kompaniji koja poseduje nepokretnu imovinu koja se nalazi na Kipru
> Posedovanje i upravljanje brodovima: postoje brojne poreske olakšice na profit od rada plovila registrovanih na Kipru ili na dividende primljene od kompanija koje poseduju brodove. Kompanija koja upravlja i zapošljava posade koje rade u međunarodnim vodama ne podleže plaćanju poreza na Kipru.

Nerezidentne kompanije

Cena osnivanja: 2.090 EUR.
> Nulta stopa korporativnog poreza ukoliko je preduzeće nerezident (ali za nerezidentno preduzeće ne postoji mogućnost korišćenja prednosti sporazuma o dvostrukom oporezivanju)
> Sve nerezidentne kompanije moraju dati informaciju gde je kompanija rezident i gde kmopanija plaća porez
> Poreske vlasti Kipra jednom godišnje će tražiti poreske sertifikate koji potvrđuju gde kompanija plaća porez

rezidentne kompanije

Cena osnivanja: 2.599 EUR
> Uniformna stopa poreza na dobit kompanija je 12.5% (uz mogućnost korišćenja prednosti sporazuma o dvostrukom oporezivanju)
> Profit trgovinskog preduzeća sa Kipra koje trguje sa zemljama sa kojima su potpisani ugovori o dvostrukom oporezivanju će se oporezivati samo na Kipru i to niskom poreskom stopom od 12.5%
> Široka mreža sporazuma o dvostrukom oporezivanju

godišnje održavanje kompanije, računovodstvo

Trošak održavanja kompanije je fiksan, ali postoji i varijabilni trošak računovodstvenih i poreskih usluga.

FIKSNI godišni trošak održavanja za NEREZIDENTNU kompaniju: 1.250 EUR. Plaća se jednom godišnje nakon osnivanja kompanije, u zavisnosti od toga kada je kompanija osnovana.

FIKSNI godišnji trošak održavanja za REZIDENTNU kompaniju: 1.500 EUR (uključuje i trošak lokalnih službenika).

RAČUNOVODSTVENI TROŠKOVI: Nerezidentna kompanija se oporezuje stopom 0% ako ne posluje na Kipru, ali to se mora dokazati njihovoj poreskoj službi, tj kompanija je u obavezi da vodi računovodstvo, priprema finansijski izveštaj i podnosi poresku prijavu jednom godišnje.
Za kompanije koje nemaju veliki broj transakcija godišnje, dodatni troškovi računovdstva su fiksno 750 EUR.
U svrhu procene godišnjeg troška računovodstvenih usluga kontaktirajte naše kolege. Pre osnivanja kompanije ćete popuniti jedan formular i dobiti estimaciju računovodstvenog troška za tu fiskalnu godinu. Trošak za svaku fiskalnu godinu zavisi od obavljenog posla.